Сдружение „Конфедерация Защита на Здравето“ /КЗЗ/ е първото обединение на пациентски организации, създадено 2005г. и работещо в защита правата на пациентите в РБългария и Европа, член на Европейски Пациентски Форум със седалище във Брюксел.

Бихме желали да Ви информираме, че идейния проект Националнана кампания за пациентски политики“ на КЗЗ по тематична област „ Демокрация, права на човека и добро управление“ бе одобрен и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-20014г. www.ngogrants.bg

Основната цел на проекта е популяризиране на здравните ни права като граждани при провеждането на Националната информационна кампания в 28 областни града в страната чрез разспространението на обучителни материали, проследяващи пътя на пациента и достъпа му до здравни грижи като гражданин не само на България, но и на Европа като в тази част на проекта ще получихме активната подкрепа на НЗОК, която произлиза от ползотворното ни сътрудничество до сега в полза на обществото.

В проекта „Националнана кампания за пациентски политики“ се предвижда инициране приемането на Закон за пациента, който е крайно необходим поради непълнота в гражданските права, когато отделния индивид се явява потребител на медицински услуги /пациент/. Изработването и приемане на Закон за пациента ще се постигне, чрез взаимодействие между неправителствения сектор с държавната и местна власт с цел защита на гражданските права при ползването на медицински услуги. Законопроектът на Закона за пациента ще бъде създаден като следствие от проведените акции на обществени места, кръгли маси с представителите на властта, гражданите и медиите в 28 града на територията на РБългария. Ще се събере информация за осигуряване на публичност. Очакваният резултат от проекта е приемането на Закон за пациента. Този закон ще сложи в ред взаимоотношенията между граждани и доставчици на медицински услуги.

Конфедерация Защита на Здравето”

Асоциация „Аутизъм”

Асоциация на българите, боледуващи от астма, алергии и ХОББ /АББА/

Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение

Българска асоциация „Диабет”

Българска асоциация за невромускулни заболявания /БАНМЗ/

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/

Българско сдружение Детска Церебрална Парализа

Национално сдружение на жените с онкологични заболявания и техните сподвижници

Aсоциация на Родителите на Деца с Епилепсия /АРДЕ/

Фондация „Природа и здраве за България”

Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес”

Национален алианс на редките заболявания

Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите

Българска асоциация цьолиакия

Фондация „Състрадание Алцхаймер България“

Асоциация на родителите на деца с увреден слух „АРДУС

Алцхаймер България

Сдружение “Възможности без граници”

Вашият коментар