Уведомяваме Ви, следното:

1.На сайта на ЕМА от 06.11.2015г. е публикувано:

Комитета за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) завърши научения анализ относно два синдрома (синдром на комплексната регионаленa болка (CRPS) и синдром на постурална ортостатична тахикардия(POTS) и ваксините за човешкия папиломен вирус (HPV). Заключението показва, че доказателствата не подкрепят причинно-следствената връзка между ваксините (Cervarix, Gardasil / Silgard и Gardasil-9) и развитието на CRPS или POTS. Следователно, няма причина да се промени начина, по който се използват ваксините или да има изменение на текущата информация за продукта.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002429.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

EMA публикува  научен проект, които разглежда проучвания относно ефикасността след получаване на разрешение (Post-authorisation efficacy study (PAES)), за да бъде използван от фирмите за подпомагане на вземането на решения и регулирането в Европейския съюз (ЕС). Проектът се отнася  за наложени и доброволни проучвания на ефикасността след получаване на разрешение за употреба. Той е разработен в сътрудничество с държавите-членки на ЕС и други заинтересовани страни и е пуснат за тримесечено обществено допитване.

Коментари могат да се изпращат до 31 януари 2016 г. на следния имейл адрес :paesconsultation@ema.europa.eu и като използвате предоставения формуляр.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/11/news_detail_002430.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Вашият коментар