гр. София, р-н Триадица, ул. Триадица, 5, вх. Б, офис 129

ЗА НАС

Конфедерацията се развива и утвърждава като национална структура за гражданско участие в управлението и контрола на здравната система с  Въвеждане на трипартитния принцип за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицински специалисти и гражданските сдружения на пациенти при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, определящи политиката и практиката в здравеопазването. Усъвършенстване на здравното законодателство за постановяване и гарантиране правата на здравно осигурените лица, включително правото на здравеопазване по европейски и световни стандарти.

Разширяване на възможностите за достъп на хроничноболни и други пациенти до качествени медицински услуги и медикаменти.

Включване на представители на пациентите в управителните органи на всички структури в системата на здравеопазването.

Средства за постигане на целите на КОНФЕДЕРАЦИЯТА са:

Съобразно целите се разработва, обсъжда и приема становища, програми и проекти за взаимодействие с други органи и организации с активно отношение към здравеопазването; провежда информационно – образователни и застъпнически кампании за запознаване на пациентите с правата и задълженията им и с възможностите за тяхното отстояване и упражняване; проучва потребностите на своите членове от ефективни медицински и социални грижи; създава връзки и взаимодейства със сродни международни структори и организации; сътрудничи с медиите за отразяване на своите действия и проблемите на свойте членове; осъществява и други форми на обществен контрол и взаимодействие с държавните органи, обществени организации и т.н.; осъществява дейността си с помоща на своите организации-членки, конфедеративни структури, асоциирани членове и доброволци; може да използва и други средства за постигане на целите зарегнали в Устава.

Учредителни организации:
1. Българска Асоциация за невромускулни заболявания;
2. Фондация на родителите на деца с епилепсия;
3. Българска асоциация “Диабет”
4. Асоциация “Аутизъм”;
5. Асоциация на пациентите с онкологични заболявания;
6. Фондация на пациентите с ХБН и хемодиализираните в
България;
7. Асоциация на българите, боледуващи от астма;
8. Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение;
9. Асоциация на родителите на деца с детска церебрална
парализа;
10. Асоциация на жените с онкологични заболявания;
11. Българска асоциация на лицата с интелектуални
затруднения;
12. Фондация “МС Общество България”;
13. Сдружение на родители на деца, болни от
фенилкетонурия;

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Владимир Томов Председател
2. Йолита Павлова Заместник председател
3. Адриан Стоев
4. Виолета Антонова
5. Диана Хаджиангелова

 

 

Вашият коментар