Фонд за превенция и лечение на зависимостите

Ще има ли  помощ за зависимите?

bTV Новините

13 февруари 2011 г.

Репортаж на Мария Савкова – линк

До края на годината у нас трябва да бъде създаден държавен фонд за превенция и лечение на зависимости. Парите в него ще идват от акцизи и глоби. Зависимостта от наркотици засяга четвърт милион българи и техните семейства.

„Загубих си ценностите, отношенията с хората. Изхождах само от чист егоизъм”, споделя няколко пъти бивш и в момента лекуващ се наркозависим. 8 години между живота и смъртта. От три месеца търси ново начало.

„Изграждам си модел на поведение, на разбиране, неща, които съм загубил. И то толкова неусетно загубил, че тука ги откривам тия неща”, каза Даниел Алексиев. В центъра за лечение на наркозависими Даниел попада за втори път, след като първия път не издържа до края на 8 месечния курс.

Новото начало в този център търсят 24-ма млади мъже като Даниел. Живеят като в общество – учат се да носят отговорност и да се забавляват по различен начин. Дрогата, алкохолът и сексът са табу по време на терапията.

„Хората, които минават последователно всички фази на програмата, 50 процента от тях не се завръщат към употреба на психоактивни вещества и си намират работа. Те стават пълноценни граждани”, уверява Желяз Андреев, ръководител на терапевтичната общност „Ново начало”.

Средната месечна издръжка на един наркозависим е около 450 лева. Държавата не дава нито лев. Идеята за фонда е бюджетът му да бъде един процент от приходите в хазната от акцизи, санкции и глоби. И тези пари да отиват не само в болници, а и в терапевтични проекти на неправителствени организации.

„Работим активно със здравното министерство. Имаме тяхната подкрепа, но това не значи, че търпението ни е безкрайно. Ние искаме до края на годината тоя фонд да заработи”, каза Пенка Георгиева, Конфедерация “Защита на здравето”.

Становище до Комисия по здравеопазване за неподкрепа на проект на д-р Шарков

Отворено писмо

Конфедерация „Защита на здравето”,

Асоциация за превенция и работата със зависимости „Само днес”

и ТО „Ново начало – Желяз Турлаков”

заявяваме, че сме категорично против внесения за разглеждане от д-р Ваньо Шарков и други депутати Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за създаване на Фонд за лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост от наркотични вещества”.

Мотивите ни за неподкрепа на този законопроект са: зависимостта като поведение, независимо дали към алкохол или наркотици е една и съща, определена с код на болестта МКБ 10 – Международна класификация на болестите, приета в България.

За нас е недопустимо разделянето на алкохолната и наркотичната зависимост. Смятаме, че д-р Шарков с така предложения законопроект дискриминира алкохолно зависимите, както и зависимите от лекарства , тютюн и др.

След като зависимостта е една, би следвало и превенцията и лечението да са осигурени за всички зависими.

Законопроектът на д-р Шарков нарушава правата на останалите зависими, извън наркотичните, за лечение.

Зависимостта е призната за болест още през 1951 г. и e включена в Международната класификация на болестите, но в България за съжаление липсва разбиране и признаване от обществото, а с този законопроект от някои депутати, както и реална възможност за прилагането на ефективни лечебни световни модели, базирани на доказателства.

По данни от световна статистика алкохолно зависимите са 4-8 % от цялото население, като България този процент се доближава до горната граница.

Конфедерация „Защита на здравето”, Асоциация за превенция и работата със зависимости „Само днес” и ТО „Ново начало – Желяз Турлаков” сме инициирали на 14 юли 2010 г. създаването на Фонд за превенция и лечение на всички зависимости.

– наркозависимост, алкохолизъм, зависимост към медикаменти, тютюнопушене на основание на чл. 53 от Закона за здравето.

Закон за здравето:

Чл. 53. (1) Министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи съвместно с неправителствените организации създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, като:

1. осъществява промотивни и профилактични дейности;

2. осигурява достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

(3) (В сила от 01.01.2006 г.) Едно на сто от средствата, постъпили в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Средствата във Фонда трябва да бъдат пропорционално разпределени с лимити за превенция, детокс, рехабилитация и ресоциализация на всички зависими и помощ за техните семейства и близки, които са реално засегнати от болестта.

На 08. 02. 2011 г. сме внесли в Министерски съвет, Министерство по здравеопазването и Народното събрание

Проекто-предложение

за Основни характеристики на

Национален Фонд за превенция и лечение на зависимостите

(структура, управление, функции и цели)

Във връзка с прилагането на изричната воля на законодателя, описана в чл. 53 на Закона за здравето, искаме създаването на „Фонд за превенция и лечение на зависимостите” и правилник за неговата дейност и организация. Фондът се явява инструмент и естествено продължение на приетите национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества. Фондът е второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на здравеопазването и осъществява финансирането на следните основни дейности: промотивни и профилактични дейности, създаване на условия за широк достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица. Фондът финансира дейности свързани пряко с реализацията и постигането на заложените от Националните програми цели.

Средствата, постъпващи във Фонда директно от националния бюджет или посредством бюджета на Министерството на здравеопазването, равняващи се на не по-малко от 1% годишно от средствата, постъпили през предходната година в републиканския бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки не следва да се тълкуват като единствени, а като минимално гарантиран бюджет. Внимателен прочит на чл. 53 от Закона за здравето позволява да се констатира както липсата на ограничение във финансирането, така и липсата на забрана на Фонда да извършва дейности по набиране на средства, различни от държавната субсидия, които следва да финансират създаване и подобряване на организационен и административен капацитет на Фонда. Средства от Фонда могат и следва да бъдат отпускани и във връзка с подготовката на проекти от акредитирани консултанти, реализация на одобрените от фонда проекти в полза на профилактика, превенция и лечение на предразположените към зависимост или засегнатите от зависимост към тютюнопушенето, алкохолните напитки и наркотичните вещества.

На основата на това Проекто предложение предлагаме създаване на междуведомствена работна група с активното участие на неправителствените организации за създаване на добре работещ модел на Фонд, с цел минимизирането на корупцията при разпределение на средствата.

След внасянето на базова рамка за проект за Фонд за лечение на всички зависимости, с подкрепата на публични личности, с доказан морал в обществото, с помощта на медиите са надяваме да постигнем правилно разпределение на средставата, определи със Закона за здравето, чл. 53 , които вече шеста година не се употребяват по предназначение, а това е закононарушение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.