Тревога за онко-лекарствата

Ще допуснем ли да умират пациенти от липса на лекарства?

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

С това писмо изразяваме безпокойството ни относно реда за заплащане на лекарства за онкологични заболявания и диализа, което в момента се осигурява по реда на Наредба № 34 и ще се осигурява от 1 март 2011г чрез търгове от лечебните заведения.

Нашите притеснения от насочването на паричния поток от Министерството на здравеопазването – МЗ към съответното лечебно заведение с цел осигуряване на средствата за закупуване на скъпоструващо лечение по ЗОП са, че:

– при компроментиране на търга или обжалване няма кой да гарантира лечението на пациентите;

– не се гарантира използването на средствата по предназначение в случаите, когато има натрупани дългове на болничните заведения; създава се инстумент за натиск върху задлъжнелите болници от страна на фирмите;

– ще се внесе хаос при организирането на десетки търгове; те ще бъдат субективно провеждани като време и срокове;

– контролът на тези търгове от страна на държавата и от неправителствените пациентски организации ще бъде затруднен;

– проблеми биха възникнали и при разпределението на пероралните и инфузионните препарати; биха се създали конфликти на интереси поради наличието на клинични пътеки само за единия вид; както и биха се предпочели скъпо струващи лекарства поради търговски интерес.

След проведени срещи с ръководствата на лечебните заведения в областните градове може да обобщим, че повечето от болничните заведения нямат информация и готовност относно провеждането на тръжните процедури, което от своя страна поставя под въпрос достъпа ни до лекарствено лечение.

Ето защо предлагаме:

1. Информацията за всеки един търг за закупуване и съответната договорена цена за всяко едно лекарство да бъде качвана на сайта на МЗ в срок от три дни.

2. МЗ да проведе за 2011 г. процедура за доставка чрез централизирана обществена поръчка.

3. Обезпечаването на скъпоструващо лечение за онкологични заболявания и диализа чрез реимбурсна процедура на НЗОК да започне от 2012 г. и да отпадне тръжната процедура по Закона за обществените поръчки, която не е подходяща за закупуване на лекарства. През втората половина на 2011 г да се подготви системата на НЗОК за преминаването на тези медикаменти, включително и финасовото обезпечаване.

Силно се надяваме, че становището ни като пациентска организация ще бъде взето под внимание, тъй като това ще гарантира достъпа на пациенти до скъпоструващо лекарствено лечение и ще избегне създаването на социално напрежение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.