Становище относно Проекто-бюджет на НЗОК 2011

На 01. 10. 2010 г. на заседание на Надзорния съвет на НЗОК, Конфедерация “ Защита на здравето” не подкрепи Проекта на Закон за бюджета на НЗОК за 2011 г.

Мотиви:

1. Категорично сме против приемането на излишък по бюджета на НЗОК за 2011 година на обща сума 544 298 хил. лева. Години наред продължава една порочна практика, голяма част от здравните вноски да не отиват за здраве, а да се отделят в държавния резерв.

2. Не сме съгласни резервът от 130 млн. лева за непредвидени и неотложни разходи, съгласно ЗЗО, който е в размер 5 % от здравно осигурителните приходи, отново да отиде във фискалния резерв.

3. Изискваме средства от излишъка да бъдат пренасочени в първичната и специализираната извънболнична помощ. Изискваме част от парите за здраве да бъдат вложени в пакет от медицински дейности, включващи превенция, ранна профилактика, скрининги на отделните групи заболявания. Възможността за свободен достъп до специализирана помощ ще намали рехоспитализациите и от своя страна ще даде възможност за ранна диагностика.

4. Изискваме повече средства от излишъка да отиват за дентална помощ, защото за 2011 година предвидените средства отново са 91 млн. лева.

5. Средства за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни са с 27 млн. повече от 2010 година, но това не покрива напълно нуждите на някои групи заболявания, тъй като все още има заболявания, които имат непосилни нива на доплащане. Ще изискваме средствата за лекарства, медицински изделия и диетични храни да не са фиксирани като обща сума, а да са разбити в отделни пера, за да има яснота относно тяхното разходване.

6. Рискове за изпълнението на бюджета за 2011 г. на НЗОК носят и дължимите плащания на лечебните заведения за болнична помощ от месец март до месец юли 2010 г.

Хроничното недофинансиране на здравната системата води до нарушаването на правата на ползвателите на медицински услуги и ограничава достъпа до медицинска помощ, което от своя страна води до ненавременно диагностициране и рехоспилализации, изискващи много повече средства, а това товари допълнително здравната система.

В момент на икономическа криза най-добрата инвестиция е здравето на нацията.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.