Споразумение за съвместна дейност

Споразумение за съвместна дейност между пациентските организации:  Конфедерация “Защита на здравето” – КЗЗ, Български пациентски форум – БПФ, Българска асоциация за закрила на пациентите – БАЗП и Български лекарски съюз – БЛС

На 29 април 2010 г. се подписа споразумение между пациентските организации и БЛС повод активно протичащите промени в актуализацията на здравната реформа в страната и спешно провеждащата се законодателна дейност от парламентарното мнозинство в пакета здравни и други свързани с него закони / ЗЗО,ЗЛЗ,ЗВО/.

На работна среща   бяха отчетени и обсъдени бяха следните констатации:

1. До момента в продължение на 8 месеца няма ясни и конкретна визия както в краткосрочен така и в по-дългосрочен план на бъдещата здравна реформа в отделните и сектори а ако се появяват на моменти предложения от институциите , то те не са устойчиви във времето.

2. Не са ясни последствията които ще понесат както пациентите така и съсловните здравни организации/лекари, фармацевти,стоматолози и специалисти по здравни грижи/

3. Провеждащите се чести и кардинални институционални промени в здравеопазването в рамките на последните осем месеца водят до дестабилизиране , както в здравното обслужване на пациентите ,така са и предизвикателство пред изпълнителите на медицинска дейност и ги затрудняват да спазват законово професионалните си задължения.

4. Отчете се и липса на работен синхрон между финансовите и здравни институции ,който продължава с месеци и води до значително напрежение както между пациентите така и между лекари, стоматолози и фармацефти.

5. Напрежение пораждат и ежемесечните неясноти в областта на финансирането на здравеопазването в страната- налични средства, събрани или не събрани здравноосигурителни задължения както от гражданите така и от страна на държавата.

6. Ежемесечните предложения за смяна на здравноосигурителния модел в страната с не ясни финансови задължения за пациентите и не ясни бъдещи правила за изпълнителите на медицинска помощ.

Тези и други значими моменти в здравната система ,обединиха в желание за общи усилия за съвместно действие между БЛС и Национално представените пациентски организации в следната идейна рамка за краткосрочен и дългосрочен план пред всички институции в страната:

1.Денационализиране на НЗОК с прозрачно управление на трипартитен принцип (организации на работодатели, синдикални организации и пациенти).

2.Категорично не приемаме въвеждането на задължителна национална здравна карта, преди въвеждането на лична електронна здравна карта.

3.Отделяне на бюджета на НЗОК от консолидирания държавен бюджет и гарантиране на неговата цялост и неприкосновеност. Държавата да изплаща своевременно задълженията си към бюджета на НЗОК чрез ресорните министерства и служителите да губят здравноосигурителните си права в случай на неизплащане.

4.Премахване на делегираните бюджети в болничната и лимитите в извънболничната и болничната помощ, с въвеждане на ясни и точни правила за регулация на медицинските дейности, отговарящи на медицинската целесъобразност.

5.Своевременно и в пълен обем разплащане от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ. Безусловно спазване на НРД 2010 – в срок до м. Май да се разплатят в пълен обем всички дължими средства за 2010 г.

6.Ясни и конкретни, съгласувани със съсловните и пациентските организации и обществото, стъпки и правила за реформата в здравеопазването. Създаване на Обществен съвует към МЗ, като консултативен орган.

7.Конкретен план за финансиране и ускорена специализация на лекарите. Допълнително отпускане на места за специализация.

8.Незабавно да бъдат възстановени средствата , представляващи оперативен резерв на НЗОК , заедно с всички неразплатени средства.

9.Да се премахне административното определяне на размера на заплатите в лечебните заведения – търговски дружества.

10.Договаряне на анекс към НРД 2010, съобразен с промени в нормативната база. Срок до 31.05.2010., с последващо отблокиране на резерва на НЗОК с 360 млн. лева.

11.Изработване и приемане на закон за правата на пациента – срок 30 юли.

12. Изготвянето на Позитивния лекарствен списък, както и механизмът за доставяне на медикаментите по него да се извършват от НЗОК

13.ЧЗ да разработи и внедри задължителна електронна здравноосигурителна карта за всички български граждани – срок 30.12.2010 г.

14. МЗ да представи отчет и анализ за изпълнение на всички програми и стратегии за периода 2008 – 2010 г. пред съсловните и пациентските организации – срок 30 май т.г.

15. НЗОК чрез сайта си да информира обществеността за ежемесечните си приходи и разходи.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.