Семинар МИЗЗО за лекарските грешки

В началото на юли 2009 г. Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване БГ (МИЗЗО-БГ) стартира деветмесечен проект “Подобряване ефективността на съдебната система при решаване на дела, свързани с лекарски грешки или небрежност и повишаване защитата на правата на пациентите”, финансиран от Министерство на правосъдието. Проектът цели да идентифицира основните проблеми в съдебните процеси, свързани с лекарски грешки и лекарска небрежност, както и бариерите пред пациентите за търсене и получаване на обезщетения при претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат на действия или бездействия на лекуващия лекар. Наред с това проекта ще допринесе за подобряване на ефективността на работа на съдебната система при осигуряване адекватна защита и реално упражняване правата на пациентите; овластяване на пациентите и пациентските организации да търсят ефективно правата си по съдебен ред.

Във връзка с така поставените цели, в рамките на проекта беше проведено задълбочено проучване и анализ на основните проблеми в съдебните процеси свързани с лекарски грешки и лекарска небрежност и бариерите пред пациентите за търсене и получаване на обезщетения при претърпени вреди. Резултатите от направения анализ предстои да бъдат обобщени и представени в заключителен доклад по проекта.

Като част от заложените дейности по проекта беше проведен  еднодневен обучителен семинар за представители на пациентски организации на 19 февруари 2010 г в гр. София.

Обучителният семинар беше на тема „Възможности, процедурите и регламенти за защита на пациентските права по съдебен ред и търсенето на обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди”.

В рамките на семинара  участниците:

бяха запознати с основните резултати, ключови изводи и препоръки от проведеното проучване,

бяха запознати с възможностите и процедурите за защита на правата им като пациенти и здравно-осигурени лица при претърпени имуществени и неимуществени вреди в резултат действия или бездействие на лекуващия лекар;

бяха запознати и имаха възможност да дискутират с юристи с опит възможностите и спецификите при завеждане на дела за лекарски грешки,

бяха започнати и обсъдиха с експерти от БЛС и МЗ какви са административните възможности за защита безопасността и правата на пациентите

получиха сертификат за преминатото обучение

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.