Решение на Върховния административен съд относно дискриминационното отношение към хората с деменции

Решение на Върховният административен съд в 5 членен състав от 05.12.2011 г. потвърди Решение № 177 от 28.07.2010 год., на Комисията за защита от дискриминация по дело заведено от Гражданско сдружение Алцхаймер България. КЗД  установи, че невключването на заболяването Алцхаймер и сходните нему заболявания в Списъка на заболяванията по приложението на Наредба № 38/ 2004 год. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично, представлява пряка дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация по признак “увреждане” В едномесечен срок МЗ трябва да промени Наредба 38. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.