Value+

Проект на Европейския пациентски форум

Европейският пациентски форум е организация създадена от 23 пациентски организации на ниво ЕС. Тя се състои от лидери на пациентски организации в ЕС и на национално ниво. Организацията има ключова роля в преговорите с европейските институции по въпросите за участието и включването на пациентите.

Нейната широка мрежа от пациенти на ниво ЕС я поставя в идеалната позиция да ръководи проекта VALUE +, да мобилизира опита на своите членове, няколко от които имат богат непосредствен опит от работа по проекти на ЕС (например.. EURORDIS, Alzheimer Europe, European Multiple Sclerosis Platform – EMSP, European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association – EFA, Retina International). Партньори по проекта са: Aлцхаймер Европа (AE), Европейската мрежа на (бивши) потребители и оцелели след психиатрична грижа (ENUSP), Център за здравна политика в Литва (SPC), Европейски здравен форум на мъжете (EMHF), Конфедерация “Закрила на здравето” (KZZ), Европейски институт по въпросите на женското здраве (EIWH), EMPIRICA GESELLSCHAFT FÜR KOMMUNIKATIONS-UND TECHNOLOGIEFORSCHUNG MBH (EMP). Испански пациентски форум (FEP).

Идеята на проекта е смисленото включавне на пациентите в здравни проекти, което ще допринесе за развитие на здравната политиката по посока на по-разширено пациент-центрирано и справедливо здравеопзване в ЕС.

Проектът е в съгласие с основните цели на ЕС за “подобряване на информираността и компетенциите свързани с развитието на обществено здравеопазване с акцент върху провеждане на диалог, както и използване на опита на всички партньори, включително пациентските организации. Координиран от EПФ, проектът включва 8 асоциирани партьнори (4 европийски мрежи, един опитен изследователски институт, две национални здравни пациентски НПО и 4 европейски пациентски партньора).

Този тригодишен проект ще направи за пръв път, общ преглед и анализ на съществуващите практики и тенденции от включването на пациенти в здравни, финансирани от ЕС проекти.

Основната идея на проект VALUE+ е, че с постигането на включване на пациенти, увеличава резултатите на здравни проекти, което може да допринесе по-ефективно за иницииране и развиване на политики насочени към постигане на центрирана към пациента, справедлива здравна грижа в целия Европейски съюз. Настоящата здравна политика на ЕС отразява тази идея, но е необходима съответната стратегия, която да постигне включването на пациентите в обективната реалност.

Целите на проекта VALUE+ е да обмени информация, опит от добри практики от реализирани проекти, сред ключовите участници, по отношение на смисленото включване на пациентски организации в подкрепени от ЕС здравни проекти на ниво ЕС и на национално ниво.

Проектът VALUE+ ще постигне за пръв път:

– Цялостна, основана на реално събрана информация, картина на настоящите практики и тенденции по отношение на включването на пациенти в здравни проекти на ЕС и богата база данни на включени организации и институции;

– Богат анализ и осмисляне по отношение на критичните фактори, които допринасят за успеха, предизвикателствата и проблемите, които стоят пред включването на пациенти;

– Идентифициране на примери на пациентскто включване, които да вдъхновят и мотивират ключовите участници в политиката и развиването на програми;

– Проследяване на определени проекти на ЕС, които протичат успоредно с Value +, за да може да се покаже как включването на пациенти може да се постигне на практика;

– Ще бъдат издадени Value+ наръчник за лидери на проекти, както и Value+ ръководство за самите пациентски организации, за да могат да улесняват включването на пациенти в бъдещи проекти.

– В рамките на проекта ще се проведат срещи в Литва и България за разпространение на дейностите на проекта и крайните резултати. Проектът VALUE+ ще тества качеството на резултатите от дейностите по проекта, като работи отблизо с определени проекти на ЕС, които паралелно на задачите на проекта, имат за цел включването на пациенти, както и с институции свързани с формиране на здравни политики.

– Ключово събитие на проекта ще бъде Конференцията под президенството на Швеция на ЕС през 2009, за утвърждаване на политическата воля, представяне и популяризиране на крайните резултати от дейностите по проект VALUE + като добри практики.

Резултатите на VALUE+ ще бъдат споделени сред страните на ЕС чрез електронната мрежа, дейности между партньорите и ключови здравни събития.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.