Служебен избор на общопрактикуващ лекар

При наличие на незаета практика, за която повече от шест месеца няма кандидат, директорът на съответната Районна здравноосигурителна каса прави служебен избор за здравноосигурените лица, които не са осъществили правото си на избор на лекар, като ги включва в регистъра на избран от него изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ.

Служебен избор на общопрактикуващ лекар се прави и за  военнослужещите на наборна военна служба във въоръжените сили на Република България, които нямат достъп до медицинска помощ поради липса на лекар, работещ в съответното ведомство. Изборът се осъществява от директора на РЗОК и от председателя на съответната районна колегия на БЛС, съгласувано с командира на поделението.

Директорът на РЗОК и председателите на съответните районни колегии на БЛС и ССБ, съгласувано с директора на съответното заведение осъществяват служебен избор на ОПЛ за следните категории:

  1. задържани под стража и лишени от свобода лица;
  2. лица в процедура за придобиване статут на бежанец;
  3. лица, настанени в домове за медико-социални услуги;
  4. лица, настанени в специални училища и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.