Работоспособност

Медицинска експертиза на работоспособността

Лекуващият лекар (стоматолог) може да издаде на пациента болничен

лист, с който се удостоверява временна неработоспособност.

Еднолично лекар (стоматолог) може да издаде болничен лист с

продължителност до 7 (седем) календарни дни.

Когато необходимостта от домашно лечение е над 7 дни, лекуващият

лекар трябва да насочи пациента към Лекарска консултативна комисия

(ЛКК) с „Талон за медицинска експертиза.” ЛКК може да издаде болничен

лист за срок до 6 месеца.

При необходимост от домашно лечение с продължителност повече от 6

месеца ЛКК съставя медицински протокол и насочва пациента към

Трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК). В тези случаи пациентът

лично попълва молба и заедно с издадения медицински протокол ги

предоставя в Районната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).

ТЕЛК насрочва дата за освидетелстване и изпраща писмена покана до

лицето, което предстои да бъде освидетелствано. Във всеки един от

случаите освидетелстването може да се извърши на място в дома на

11

пациента, когато състоянието му не позволява придвижване до

съответната комисия.

Задължително здравноосигуреното лице не заплаща за медицинската

експертиза на работоспособността. Всички изследвания, свързани с

медицинската експертиза, се заплащат от НЗОК. На всеки етап на

освидетелстване пациентът трябва да представи личната си

амбулаторна карта, където задължително се отразяват обстоятелствата

по освидетелстването.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.