Права на пациента при необходимост от първична медицинска помощ

При необходимост от медицинска помощ пациентът се обръща към избрания от него общопрактикуващ лекар. Той осъществява първичен преглед на пациента, назначава лечение и предписва необходимите лекарствени средства. При необходимост издава направление за извършване на медикодиагностични изследвания. Когато състоянието на пациента го изисква, общопрактикуващият лекар издава направление за консултация и съвместно лечение със специалист.  Ако на пациента се налага болнично лечение, лекарят издава направление за хоспитализация.  

Здравноосигурените лица имат право да получават от личния си лекар следните документи:

 1. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие
 2. извлечение (копие или етапна епикриза) от здравното досие на наборници, подлежащи на първоначален медицински преглед и за явяване пред наборна комисия, след представено от тях известие от военното окръжие;
 3. медицинско направление за балнеосанаториално лечение;
 4. медицинско направление за превозване на починал в друго населено място;
 5. медицинско направление за социални грижи;
 6. препис от медицинско досие за съда и прокуратурата;
 7. талон за здравословното състояние и талон за проведени профилактични прегледи на деца и ученици до здравните кабинети в детски заведения и училища;
 8. болничен лист за временна неработоспособност или предписание за трудоустрояване;
 9. медицинско свидетелство за постъпване на работа;
 10. направление за хоспис;
 11. медицинско свидетелство за приемане в детски и учебни заведения;
 12. медицински свидетелства на участници в спортни състезания;
 13. медицинско удостоверение за детски и учебни заведения при отсъствие по медицински показания;
 14. съобщение до ЕСГРАОН за смърт;
 15. медицинска бележка на дете (ученик), че не е в контакт със заразно болни;
 16. медицинско свидетелство за осиновяване на дете;
 17. медицинско свидетелство за сключване граждански брак;
 18. здравна книжка на работещите в детски и хранителни заведения
 19. Амбулаторен лист бл. МЗ-НЗОК №1
 20. Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение със специалист бл. МЗІНЗОК №3
 21. Медицинско направление за медико диагностична дейност бл. МЗ-НЗОК №4
 22. Направление за хоспитализация бл. МЗ-НЗОК №7
 23. Медицинско направление за високоспециализирани медицински дейности при поискване от ТЕЛК бл. МЗ-НЗОК №3А
 24. Рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5; МЗ-НЗОК №5А

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.