Европейска харта за правата на пациента

1. Право на профилактика Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

2. Право на достъп Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

3. Право на информация Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научните проучвания и технологичните иновации. 4. Право на съгласие Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни проучвания. 5. Право на свободен избор Всеки има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и доставчици на медицински услуги на базата на адекватна информация за тях. 6. Право на тайна и поверителност Всеки има право на поверителност на информацията за личността му, включително информация относно здравното му състояние, приложени или предстоящи диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на тайната на интимни неща, станали известни по време на провеждането на прегледи, консултации със специалист, или хирургично лечение. 7. Право на уважение към времето на пациентите Всеки има право да получи необходимото лечение в кратък и предварително определен срок от време. Това право се прилага на всеки етап от лечението. 8. Право на спазване на стандартите за качество Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизни стандарти на лечение. 9. Право на безопасност Всеки има право на достъп до здравни услуги и лечение, които отговарят на високи стандарти за безопасност, както и право да не бъде увреждан от лошо функциониращи здравни услуги, лоша медицинска практика и грешки. 10. Право на достъп до иновации Всеки има право на достъп до иновативни, включително и диагностичните процедури, в съответствие с международните стандарти и независимо от икономически или финансови съображения. 11. Право да се избегнат ненужно страдание и болка Всеки има право да му бъдат спестени страдания и болка толкова, колкото е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване. 12. Право на персонализирано лечение Всеки има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени колкото е възможно повече с неговото заболяване. 13. Право на жалби Всеки има право да се оплаква всеки път, когато е претърпял вреди при лечението, както и правото да получи отговор на своето оплакване. 14. Право на обезщетение Всеки има право да получи достатъчно обезщетение в рамките на разумно кратък срок от време, когато е претърпяла физическо или морално и психологическо увреждане, причинено от проведено лечение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.