В аптеката

 

Отпускане на лекарствени продукти

Лекарствените продукти се разделят на две големи групи – отпускани от НЗОК и отпускани от Министерството на здравеопазването

Отпускане на лекарства от НЗОК

Лекарствата се отпускат по Наредба №4.

За хронични заболявания се издава „Рецептурна книжка на хронично болния”, която се представя всеки път както при личния лекар, така и в аптеката. За един и същи период всеки пациент има право на до три лекарства за едно и също заболяване.

Предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Такива лекарства се изписват на специална бланка с жълт и зелен цвят. Рецептата се издава в три екземпляра, първите два от които се предават на пациента, а третият се съхранява от лекаря или зъболекаря в продължение на една година и се предоставя на контролните органи при проверка.

Достъп до животоспасяващи лекарства

Лекарствените продукти, които се отпускат по Наредба 34, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се осигуряват и заплащат от Министерството на здравеопазването.

Кой има право на такива лекарства?

Всички пациенти с доказани медицински показания, съответстващи на изготвените критерии, имат право на достъп до необходимите им лекарства по реда на Наредба № 34.

Лекарствата се отпускат за лечение на:

  • Злокачествени заболявания
  • Състояния след трансплантация на тъкани и органи
  • Инфекциозни заболявания
  • Редки заболявания
  • Болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение

Какъв е редът за получаване на лекарства

Лекарствата по Наредба 34 се отпускат по два различни режима. Първите се одобряват от комисии в лечебните заведения, а  вторите от Централната комисия в МЗ.

  • Комисии в лечебни заведения

Личният лекар издава направление за специалист по съответното заболяване. Лекарствените продукти се предписват по предложение на лекаря-специалист, което се одобрява от комисия в състав от най-малко трима лекари, определена със заповед на ръководителя на лечебното заведение.
Потребителска такса не се заплаща нито при личния лекар, нито при специалиста.

  • Централна комисия в МЗ

Ролята на тази комисия е да разглежда отделни случаи, които имат нужда по-бързо от съответни лекарства. След като минат през комисията в лечебните заведения някои случаи, се пренасочват към тази комисия, която заседава всяка седмица и разглежда поименно всеки случай.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.