Работоспособност

Медицинска експертиза на работоспособността

Лекуващият лекар (стоматолог) може да издаде на пациента болничен

лист, с който се удостоверява временна неработоспособност.

Еднолично лекар (стоматолог) може да издаде болничен лист с

продължителност до 7 (седем) календарни дни.

Когато необходимостта от домашно лечение е над 7 дни, лекуващият

лекар трябва да насочи пациента към Лекарска консултативна комисия

(ЛКК) с „Талон за медицинска експертиза.” ЛКК може да издаде болничен

лист за срок до 6 месеца.

При необходимост от домашно лечение с продължителност повече от 6

месеца ЛКК съставя медицински протокол и насочва пациента към

Трудовоекспертна лекарска комисия (ТЕЛК). В тези случаи пациентът

лично попълва молба и заедно с издадения медицински протокол ги

предоставя в Районната картотека на медицинските експертизи (РКМЕ).

ТЕЛК насрочва дата за освидетелстване и изпраща писмена покана до

лицето, което предстои да бъде освидетелствано. Във всеки един от

случаите освидетелстването може да се извърши на място в дома на

11

пациента, когато състоянието му не позволява придвижване до

съответната комисия.

Задължително здравноосигуреното лице не заплаща за медицинската

експертиза на работоспособността. Всички изследвания, свързани с

медицинската експертиза, се заплащат от НЗОК. На всеки етап на

освидетелстване пациентът трябва да представи личната си

амбулаторна карта, където задължително се отразяват обстоятелствата

по освидетелстването.